Innovationsstark

Om Innovationsstark

Få företag och organisationer är innovationsstarka, och med det menar vi kraftfulla, uthålliga och skickliga i sitt innovationsarbete. Att vara verkligt innovationsstark, inte bara för stunden utan uthålligt innovativ över tid, är väldigt svårt. I själva verket är många företag och organisationer snarare motsatsen; svaga, kraftlösa, okoncentrerade och ineffektiva i sitt innovationsarbete. Alltför ofta lanseras nya produkter och tjänster som är likadana som något som redan existerar. Trots höga ambitioner blir resultatet av många innovationssatsningar mediokert, bara ytterligare en idé som inte får något genomslag. Hur kan det vara så?

Ett huvudskäl är att många företag inte mäter innovation, vilket är vad denna bok handlar om. Att mäta innovation är helt avgörande för att få innovation att hända i praktiken – för att din organisation ska kunna säkerställa att det arbete ni lägger ner på att innovera och utveckla faktiskt tar er närmare de övergripande målen och de resultat ni önskar.

Om innovationsmätning görs på rätt sätt kan den bidra till att göra ert företag eller organisation innovationsstark. Utan mätning blir det däremot svårt att veta att era insatser och det arbete som läggs på innovation för er närmare visionen och de övergripande målen. Talesättet ”What get’s measured gets done” stämmer alltså ganska bra!

Kanske jobbar du med innovationsfrågor som VD, innovation manager, inom marknad och försäljning, forskning och utveckling, som konsult, eller i någon annan roll där innovation eller affärsutveckling är viktigt? Boken Innovationsstark ger dig verktyg för både innovation och innovationsmätning i jakten på framtida konkurrensfördelar.

Få företag och organisationer är innovationsstarka. Pröva att slå upp ordet ”stark” i en synonymordbok. Att vara stark innebär att vara kraftfull, uthållig, robust, skicklig, okuvlig, hållbar, koncentrerad och agera med stor förmåga. Att vara innovationsstark handlar om precis detta! Att vara verkligt innovationsstark, inte bara för stunden utan uthålligt innovativ över tid, är dock mycket svårt. I själva verket är många företag och organisationer motsatsen: svaga, fogliga, ömtåliga, kraftlösa, okoncentrerade och oskickliga i sitt innovationsarbete.
Innovation är det värde som faktiskt skapas av nya produkter, tjänster och metoder snarare än själva produkterna, tjänsterna och metoderna i sig. Många organisationer vi träffar har fått detta om bakfoten. De tänker för mycket på nya varor och tjänster och för lite på vilket värde dessa skapar.
Innovativa organisationer är de som bygger upp mest värde över tid. På lång sikt är sådana företag mer lönsamma än andra, de är innovationsstarka.
I naturvetenskapen innebär mätning att man med en vald metod försöker bestämma ett systems storhet. Innovationsmätning fungerar på samma sätt.

Författarna

Jennie Björk

Jennie Björk

Jennie Björk är docent på ämnet produktinnovation vid Kungliga Tekniska högskolan.

Jennies forskning handlar om organisationers innovationsledning, där fokus specifikt ligger på idéutveckling, sociala nätverk och innovationer med hög nyhetshöjd. En väsentlig del av hennes forskning bygger på social nätverksanalys av innovationsverksamhet.

Johan Frishammar

Johan Frishammar

Johan Frishammar är professor på ämnet Entreprenörskap och Innovation vid Luleå tekniska universitet samt Research Fellow vid House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm.

Johans forskning handlar om innovationsledning i medelstora och stora företag, speciellt med inriktning mot innovationsmätning, öppen innovation, nya affärsmodeller och digitalisering.

De flesta företag och organisationer behöver ständigt förbättra och förnya sig själva och sina erbjudanden. Drivkrafter är allt ifrån ökade krav från kunder och medborgare, till digitalisering och hållbarhet. Tyvärr underskattas ofta vad som krävs i form av arbetssätt och förmågor för att lyckas med innovationsarbetet. Enskilda aktiviteter som att samla in idéer, köra brainstorming eller samarbeta med startup-företag visar sig inte fungera. Forskning och erfarenhet visar att det behövs ett helhetsgrepp på en organisations innovationsförmåga! En viktig förutsättning för ett sådant systemperspektiv är effektiv mätning och uppföljning i flera olika dimensioner. Än så länge är det dock endast ett fåtal organisationer som lyckats få till detta på ett bra sätt.
Magnus Karlsson
Rådgivare, utbildare och konsult inom innovationsledning, Inngage Consulting AB
För att vara innovativa långsiktigt är det viktigt att ta sig tid för reflektion och analysera vad som genomförts och vad man lärt sig och hur man kan gå vidare med dessa lärdomar. Uppföljning av innovation ger just detta utrymme för diskussion i teamet och kan göra organisationen mer framåtlutad och även tillåta misstag och felsatsningar eftersom man skapat utrymme då vi kan lära av dessa för framtiden.
Anna Halling
Head of Digital Transformation, Outokumpu Stainless
Vår utveckling och försäljning idag är inte enbart ’traditionella gula gruvmaskiner’. Vi har en stor efterfrågan på vår nya generation batterimaskiner och på våra digitaliserade tjänster och system, där vi hjälper kunder globalt att säkra en effektiv och miljövänlig gruvverksamhet. Vårt starka fokus på elektrifiering och digitalisering kräver att vi samarbetar med andra företag i såväl utvecklingsprojekt som i stora kundleveransprojekt. Vi jobbar även fram nya affärsmodeller, exempelvis för ”Battery-as-a-Service” och för nya digitala tjänster. Allt handlar om att säkra bästa möjliga - och hållbara - värde för kunden.
Åsa Gabrielsson
Global Technology Manager, Epiroc
Att öppna samarbeten är kritiskt för framgångsrik innovation förklaras kanske bäst genom att belysa motsatsen, där företag eller organisationer utvecklar innovation bakom stängda dörrar. En internfokuserad kultur begränsar variation. Gamla sanningar sitter i väggarna. Lösningsutrymmet begränsas rejält om du måste förlita dig på bara dig själv. Mitt tydligaste exempel på när det gick riktigt snett är Nokias mobiltelefoner. Strax innan Apple lanserade Iphone jobbade jag med Nokias strategi framåt. Inga impulser utifrån var intressanta, ”vi vet hur man gör”. Inga referenser till att kunderna bryr sig mer om att se film och surfa än antalet pixlar i kameran, eller att ”enkelhet” fått en helt ny innebörd i och med Apples framfart. Två år senare var marknadsledaren i praktiken död. Att koppla omvärlden till företags innovationsprocess är helt fundamentalt.
Thomas Areskoug
VD United Minds